หน้าแรก แนะนำสำนักงาน วิสัยทัศน์ บุคลากร ติดต่อเรา

นายบุญสนอง เสมาขันธ์
เกษตรอำเภอสองพี่น้อง

แผนพัฒนาตำบล

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ ศพก.อำเภอสองพี่น้อง

แปลงผักอินทรีย์ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ลายเส้นสวยๆ


 
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยนายบุญสนอง เสมาขันธ์ เกษตรอำเภอสองพี่น้อง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่4 ธันวาคม 2561นส. มานิดา เสาวลักษณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.4 ต.หนองบ่อ
อ.สองพี่น้อง เพื่อดำเนินการในกลุ่มพร้มให้คำแนะนำชี้แจง หลักเกณฑ์ ต่างๆ และผลประโยชน์ของกลุ่มสมาชิก กิจกรรมดำเนินภายในกลุ่ม มีการแปรรูปข้าวเป็นแป้งเพื่อใช้ในการทำขนม การทำทองม้วนข้าวอินทรีย์ การผลิตข้าวอินทรีย์จากแปลงนาสมาชิก การสีข้าวเพื่อจำหน่าย เช่น กข43 ไรค์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ เครื่องสำอางจากข้าว เป็นต้น ได้รับรางวัลรับรองมาตราฐานข้าวอินทรีย์จากหลายหน่วยงานและในขณะนี้กำลังปรับปรุงสถาน
ที่ดำเนินกิจกรรมให้ได้การรับรองมาตราฐาน จากอย. เพื่อความน่าเชื่อถือ มากขึ้น พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้จากผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
ได้ตลอดเวลา
      <<อ่านต่อ>>

--> ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีแบบผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22 พย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

--> ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 พย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
--> ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินการสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (สนับสนุนวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 พย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21 พย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.6 กย.61(รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้องเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 กค.61(รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ลว.20กค.61(รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.20 กค.61(รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4 กค.61(รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19 มิย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 มิย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิว โครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 มิย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอม
พิวเตอร์โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 มิย.61
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 มิย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้องเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25 เมษายน 2561(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลการปลูกข้าวอำเภอสองพี่น้อง
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง
แปลงใหญ่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

แผนการจัดการพื้นที่การผลิต
สินค้าเกษตร
ข้าวอำเภอสองพี่น้อง
แผนยุทธศาตร์การพัฒนาข้าวอำเภอสองพี่น้อง (ปี 2560-2564)
 
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร
ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
 ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
 วิสาหกิจชุมชน
 
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 จังหวัดสุพรรณบุรี
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทร./โทรสาร. : 035-531191 E-mail. : 2peenong@doae.go.th