หน้าแรก แนะนำสำนักงาน วิสัยทัศน์ บุคลากร ติดต่อเรา

นายบุญสนอง เสมาขันธ์
เกษตรอำเภอสองพี่น้อง

แผนพัฒนาตำบล

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ ศพก.อำเภอสองพี่น้อง

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ลายเส้นสวยๆ

 

Hot!! วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(อชก.) พร้อมด้วย
นายบุญสนอง เสมาขันธ์ เกษตรอำเภอสองพี่น้อง และคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
พิจารณาคำร้องขอกู้เงินของนายมานะ เกตุเห่ง
ณ ห้องประชุมอำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา
นายอำเภอสองพี่น้อง ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับอำเภอ นายบุญสนอง เสมาขันธ์ เกษตรอำเภอสองพี่น้องเข้าร่วมประชุมโครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้องจัดการประชุม
คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบาย
สำคัญและแก้ปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ
Operation team ณ ห้องประชุมอำเภอสองพี่น้องโดยมีนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้องเป็นประธาน
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวศักดิ์ศรี เจตนะเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้องรับผิดชอบตำบล
บางพลับ ออกปฎิบัติการตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงภัย
หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ
  <<อ่านต่อ>>

--> New !!ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4 กค.61(รายละเอียดเพิ่มเติม)

-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19 มิย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 มิย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิว โครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 มิย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอม
พิวเตอร์โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 มิย.61
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 มิย.61 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
-->ประกาศอำเภอสองพี่น้องเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25 เมษายน 2561(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลการปลูกข้าวอำเภอสองพี่น้อง
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง
แปลงใหญ่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

แผนการจัดการพื้นที่การผลิต
สินค้าเกษตร
ข้าวอำเภอสองพี่น้อง
แผนยุทธศาตร์การพัฒนาข้าวอำเภอสองพี่น้อง (ปี 2560-2564)
 
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร
ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
 ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
 วิสาหกิจชุมชน
 
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 จังหวัดสุพรรณบุรี
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทร./โทรสาร. : 035-531191 E-mail. : 2peenong@doae.go.th