หน้าแรก แนะนำสำนักงาน วิสัยทัศน์ บุคลากร ติดต่อเรา

นายบุญสนอง เสมาขันธ์
เกษตรอำเภอสองพี่น้อง

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ ศพก.อำเภอสองพี่น้อง

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ลายเส้นสวยๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ในวันที่ 20 เมษายน 2561
นายบุญสนอง เสมาขันธ์ เกษตรอำเภอสองพี่น้องเข้าร่วมชี้แจง
โครงการเสริมรายได้ ให้เกษตรกรรายย่อย
แก่ผู้นำชุมชนตำบลต้นตาล-บางพลับ-บ้านกุ่ม
นายสุชาติ วงศ์สุภาพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง
รับผิดชอบตำบลบางตาเถรร่วมกับทีมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตำบล จัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ 3
   
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลการปลูกข้าวอำเภอสองพี่น้อง
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง
แปลงใหญ่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

แผนการจัดการพื้นที่การผลิต
สินค้าเกษตร
ข้าวอำเภอสองพี่น้อง
แผนยุทธศาตร์การพัฒนาข้าวอำเภอสองพี่น้อง (ปี 2560-2564)
 
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร
ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
 ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
 วิสาหกิจชุมชน
 
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 จังหวัดสุพรรณบุรี
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทร./โทรสาร. : 035-531191 E-mail. : 2peenong@doae.go.th