Home ข้อมูลหน่วยงาน บุคคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา

 

เตือนการระบาดโรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight Disease or Bacterial Blight Disease)

สาเหตุ

  • เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. Oryzae
  • อาการ

โรคนี้เป็นได้ตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงออกรวง ต้นกล้าก่อนนำไปปักดำจะมีจุดเล็ก ๆ ลักษณะช้ำที่ขอบใบของใบล่าง ต่อมาประมาณ 7-10 วัน จุดช้ำนี้จะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบข้าว ใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็ว และสีเขียวจะจางลงเป็นสีเทา ๆ โรคในระยะแรก(อ่านเพิ่มเติม)

เชิญชวนสมัครครอบครัวชาวนา

ตัวอย่าง มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมถ์

ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวนาสมัครคัดเลือก

"ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง" เพื่อยกย่องส่งเสริมครอบครัวชาวนาที่สามารถ

ยืนหยัดทำนาร่วมกันมาได้ทำนาร่วมกันมาได้

ยาวนานอย่างยั่งยืนและสร้างครอบครัวที่เป็น

สุขตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ชาวนารักษา

อาชีพการทำนาให้คงอยู่สืบทอดไปยัง

เยาวชนรุ่นหลัง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจ(14 ธค.60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านจัดการดินและปุ๋ยโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธค.60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP

โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธค.60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP

โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธค.60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโครงการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธค.60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดทำประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน(ประชุมคณะกรรมการ ศพก.)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธค.60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มค.61)

 
 

นายบุญสนอง เสมาขันธ์
เกษตรอำเภอสองพี่น้อง

 
ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลพืช
Smart Farmer ต้นแบบ
แปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรข้าวอำเภอสองพี่น้อง

แผนยุทธศาตร์การพัฒนาข้าวอำเภอสองพี่น้อง (ปี 2560-2564)

 
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทะเบียนเกษตรกร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ(ศพก.)
แปลงใหญ่
ศบกต.
แปลงใหญ่
Smart Farmer
 
ลิงค์สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
 
เว็บไซด์แนะนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
 

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง

รวมข่าวประจำเดือนมกราคม 2561 (1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
รวมข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทร./โทรสาร. : 035-531191 E-mail. : 2peenong@doae.go.th