หน้าแรก แนะนำสำนักงาน วิสัยทัศน์ บุคลากร ติดต่อเรา

นายบุญสนอง เสมาขันธ์
เกษตรอำเภอสองพี่น้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
อำเภอสองพี่น้องแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 15 ตำบล 140 หมู่บ้าน ได้แก่


1.

สองพี่น้อง

(Song Phi Nong)

9.

บ้านช้าง

(Ban Chang)

2.

บางเลน

(Bang Len)

10.

ต้นตาล

(Ton Tan)

3.

บางตาเถร

(Bang Ta Then)

11.

ศรีสำราญ

(Si Samran)

4.

บางตะเคียน

(Bang Takhian)

12.

ทุ่งคอก

(Thung Khok)

5.

บ้านกุ่ม

(Ban Kum)

13.

หนองบ่อ

(Nong Bo)

6.

หัวโพธิ์

(Hua Pho)

14.

บ่อสุพรรณ

(Bo Suphan)

7.

บางพลับ

(Bang Phlap)

15.

ดอนมะนาว

(Don Manao)

8.

เนินพระปรางค์

(Noen Phra Prang)

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อำเภอสองพี่น้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองพี่น้องทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลทุ่งคอก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งคอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตาเถรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพลับทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินพระปรางค์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นตาลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสำราญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคอก (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งคอก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมะนาวทั้งตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลการปลูกข้าวอำเภอสองพี่น้อง
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง
แปลงใหญ่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

แผนการจัดการพื้นที่การผลิต
สินค้าเกษตร
ข้าวอำเภอสองพี่น้อง
แผนยุทธศาตร์การพัฒนาข้าวอำเภอสองพี่น้อง (ปี 2560-2564)
 
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร
ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
 ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
 วิสาหกิจชุมชน
 
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 จังหวัดสุพรรณบุรี
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี
 
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทร./โทรสาร. : 035-531191 E-mail. : 2peenong@doae.go.th